- Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Pedicuresalon Carla           

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicuresalon Carla en een cliënt waarop Pedicuresalon Carla deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen 
Pedicuresalon Carla zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. zal zoveel als Pedicuresalon Carla redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan Pedicuresalon Carla melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicuresalon Carla het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen via een factuur eventueel vermeerderd met administratie kosten. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicuresalon Carla de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicuresalon Carla moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande van de afspraak dit aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Bij in gebreke blijven van betaling, is Pedicuresalon Carla genoodzaakt na de verlooptijd van factuur en een herinnering,  het ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten, zullen geheel voor rekening komen van de cliént.

4. Betaling
Pedicuresalon Carla vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw 21%. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Kadobonnen zijn 1 jaar geldig na afgifte datum.

 In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicuresalon Carla. Pedicuresalon Carla is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. 

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Pedicuresalon Carla van alle gegevens, waarvan Pedicuresalon Carla aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicuresalon Carla neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem , en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens het privacybeleid AVG. Pedicuresalon Carla zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Zie privacybeleid op de Home pagina.

6. Geheimhouding
Pedicuresalon Carla is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicuresalon Carla verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicuresalon Carla is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicuresalon Carla is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicuresalon Carla is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal
Pedicuresalon Carla heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicuresalon Carla meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicuresalon Carla. Pedicuresalon Carla moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicuresalon Carla de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicuresalon Carla het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicuresalon Carla en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

Met vriendelijke groet,

Pedicuresalon Carla